​​​

خط سیر زمانی طرح متانول سیراف

تاریخ شرح
۱۳۸۶/۰۶/۲۴ ثبت و تاسیس شرکت سرمایه گذاری سیراف
۱۳۸۷ انجام محاسبات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی طرح
۱۳۸۹ انتقال مالکیت به شرکت سپهر انرژی
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ اخذ مجوز گاز(انشعاب خط لوله) سوخت و خوراک از شرکت گاز استان بوشهر
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ انعقاد قرارداد لیسانس و مهندسی پایه واحد فرآیند با شرکت هالدور تاپسو دانمارک
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ آغاز مطالعات ژئوتکنیک توسط شرکت جهان پی سامان
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ آغاز مطالعه اثرات زیست محیطی توسط شرکت توسعه پایدار شمالگان(تکمیل شده)
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ آغاز مراحل آماده سازی زمین توسط شرکت فرابن کنگان(تکمیل شده)
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ انعقاد قرارداد مهندسی تفضیلی و تامین کالا بخش فرایند با شرکت مهندسین مشاور ناموران
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ انعقاد قرارداد مهندسی پایه واحد های یوتیلیتی و آفسایت با شرکت مهندسین مشاور ناموران پژوهش و توسعه(تکمیل شده)
۱۳۹۰ انعقاد قرارداد مشاور مدیریت طرح با شرکت مهندسی مشاور رایگان
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ شروع عملیات ساخت و کوبش شمع ها توسط شرکت اکسیر صنعت(تکمیل شده)
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ انعقاد قرارداد تامین برق با سازمان برق منطقه ای استان فارس
۱۳۹۴/۰۲ انتخاب شرکت آذراب جهت اجرای پروژه بویلر
۱۳۹۴/۰۹ موثر شدن قرارداد واحد آب و آفسایت با شرکت توسعه فرآیند صنعتی پندار
۱۳۹۵ عملیاتی شدن LC
۱۳۹۸ پیش بینی شروع بهره برداری طرح (%۹۰ ظرفیت)
۱۳۹۹ پیش بینی بهره برداری %۹۵ ظرفیتی طرح

​​

​​